Infromacaje dla rodziców

Obowiązki Rodziców
 1. Pomoc dziecku przy odrabianiu lekcji.
 2. Wspieranie i zachęcanie dziecka do pogłębiania wiedzy i rozwoju.
 3. Punktualne przywożenie na zajęcia i odbieranie dziecka.
 4. Obecność na wywiadówkach.
 5. Zapoznawanie się z aktualnymi informacjami.
 6. Pomoc w realizowaniu projektów podjętych przez Radę Szkoły i Komitet Rodzicielski.
 7. Udział w Walnym Zebraniu.
 8. Uiszczenie należnych opłat.
 9. Ponoszenie odpowiedzialności finansowej za zniszczenia spowodowane przez dziecko na terenie szkoły.
 10. Odpowiednie zachowanie na terenie szkoły (nie wprowadzanie zwierząt, przestrzeganie zakazu palenia na całym terenie szkoły itp.).
Bezpieczeństwo dzieci

Zajęcia w Polskiej Szkole Przedmiotów Ojczystych będą się odbywały w godzinach od 9.30 do 12.50 w CROWLAND PRIMARY SCHOOL w każdą sobotę przez cały rok, za wyjątkiem przerw semestralnych. Każde dziecko uczęszczające do naszej szkoły musi być zarejestrowane, a rodzice zobowiązani są do uiszczania należnych opłat. Uczęszczanie do Polskiej Sobotniej Szkoły jest dobrowolne i zgodnie z angielskim prawem, stanowi jedynie uzupełniającą, dodatkową formę kształcenia.

Przywożenie i odbiór dzieci
 1. Przywożenie :
  Dzieci poniżej 11-go roku życia powinny być przyprowadzane do szkoły pod opieką osoby dorosłej. Rodzice lub osoba upoważniona przez rodzica jest odpowiedzialna za bezpieczne przybycie dziecka do szkoły, oraz za upewnienie się, że dziecko znajduje się w klasie albo w budynku szkolnym. Rodzice pozostają odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci do rozpoczęcia lekcji o godzinie 930.
 2. Odbiór :
  Rodzice mają obowiązek punktualnego odbierania dzieci z terenu szkoły po zakończonych zajęciach szkolnych. Rodzic ma prawo upoważnienia innej osoby dorosłej do odbioru dziecka, w którym to przypadku rodzic jest odpowiedzialny za powiadomienie nauczyciela dziecka, lub dyżurującego dorosłego, o tym fakcie i podanie nazwiska osoby upoważnionej. Dzieci powyżej 11-go roku życia mogą po skończonych lekcjach samodzielnie opuszczać teren szkoły bez towarzyszącej osoby dorosłej, chyba że rodzice, po uprzednim powiadomieniu szkoły, nie wyrażają na to zgody.
  Dzieci powinny być odbierane ze szkoły punktualnie o godz. 12.30. W przypadku kiedy rodzic przewiduje spóźnienie jest on zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym szkoły telefonując na numer szkoły (tel. 020 8806 0653 lub 079 6009 4865). W takim wypadku pozostaje odpowiedzialnością rodzica zabezpieczenie odbioru dziecka przez inną osobę do tego upoważnioną. Jeżeli szkoła nie otrzyma informacji o możliwości spóźnienia się rodzica po upływie około 15 minut, będą starali się telefonicznie skontaktować z rodzicem dziecka, a w tym czasie dziecko pozostaje pod opieką dyżurującego.
 3. Brak kontaktu :
  W przypadku gdy kontakt z rodzicem jest niemożliwy, dyżurny będzie kontaktował się z osobami (rodziną lub przyjaciółmi rodziców dziecka), których numery telefonów zostały podane na formularzu rejestracyjnym. W przypadku gdy nie można się skontaktować z żadną z wyżej wymienionych osób po upływie 1 godziny, dyżurujący nauczyciel może skontaktować się z policją lub Social Services po poradę lub pomoc. Dziecko nie będzie transportowane przez nauczycieli ani innych rodziców bez uprzedniej zgody rodziców
 4. Nieobecność :
  Uczęszczanie do sobotniej szkoły jest dobrowolne i nie ma ustawowego obowiązku posyłania tam dzieci. Jednakże oczekuje się, że szkoła będzie poinformowana o przewidywalnej nieobecości dziecka lub też o decyzji wycofania dziecka ze szkoły. W przypadku kiedy dziecko jest nieobecne w szkole i jeżeli powstaną obawy o bezpieczeństwo dziecka, szkoła będzie kontaktowała się z rodzicami. Jeżeli będzie to konieczne, szkoła może poinformować o swoich obawach odpowiedni urząd.
 5. Nagłe przypadki i zdrowie :
  W przypadku gdyby dziecko uległo wypadkowi, rodzice dziecka będą o tym natychmiastowo poinformowani. Przy małych obrażeniach dyżurujący nauczyciel przeszkolony w udzielaniu pierwszej pomocy, udzieli dziecku pierwszej pomocy w szkole. Dziecko pozostaje pod opieką dyżurującego do momentu, gdy jest gotowe żeby wrócić do klasy lub do czasu odbioru przez rodzica. Przy obrażeniach wymagających pomocy lekarskiej, zostanie wezwana karetka pogotowia. Żadne lekarstwa nie będą podawane dziecku bez uprzedniej zgody rodziców.
  Rodzice są zobowiązani zadeklarować na początku każdego roku szkolnego jakiekolwiek przewlekłe choroby na które dziecko choruje (n.p. astma, padaczka, alergie). Szkoła nie jest w stanie ponosić odpowiedzialności za udzielanie pomocy medycznej dzieciom chorującym na przewlekłe choroby, jednakże w wyjątkowych przypadkach po uprzednim uzgodnieniu i pisemnym oświadczeniu rodziców, nauczyciel lub dyżurny może zgodzić się na podanie w sytuacjach nagłych odpowiednich leków dziecku.
 6. Fotografowanie :
  Szkoła będzie ubiegała się o zgodę rodziców na robienie dzieciom zdjęć podczas zajęć lub uroczystości szkolnych.
 7. Podejrzenie o molestacje lub zaniedbywanie :
  Jakiekolwiek znaki wskazujące na to, że dziecku dzieje się krzywda lub że jest zaniedbywane, będą traktowane bardzo poważnie. W takiej sytuacji szkoła będzie informować o swoich obawach odpowiedni urząd.
 8. Narkotyki, lekarstwa które można nabyć bez recepty i używki :
  Narkotyki i lekarstwa które można nabyć bez recepty oraz używki jakiegokolwiek rodzaju są niedozwolone na terenie szkoły. Dyrektor szkoły może całkowicie wykluczyć ze szkoły dziecko, które zażywa lub sprzedaje narkotyki, nawet jeżeli zdarzyło się to po raz pierwszy.Picie i posiadanie alkoholu, palenie i posiadanie papierosów przez uczniów na terenie szkoły jest zabronione.

 

 

Statut

Polskiej Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II w Londynie

 

 • Nazwa, adres, telefon, email, miejsce zajęć, zasięg działania

Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych, 75 Lea View House, View Estate, London, E5 9DY United Kingdom, +44 (0) 20 88 06 06 53, info@polskaszkolastamfordhill.org, Crowland Primary School, Crowland Road, N15 6UX, północno-wschodni Londyn, strefa (zone) 2-3.

 • Podstawa organizacyjna Polskiej Szkoły Przedmiotów Ojczystych

Certificate of Incorporation of a Limited Company, Company No. 7267608. Szkoła zarejestrowana dnia 27 maja 2010, Regulamin Polskiej Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła na Stamford Hill, regulamin Rady Pedagogicznej, regulamin Rady Rodziców, rejestr o niekaralności pracowników pedagogicznych i administracyjnych szkoły, ubezpieczenie, umowa o wynajem budynku szkoły.

 • Zespól zarządzający szkołą

Dyrektor i założyciel szkoły – Janina Alina Bytniewska, emerytowana nauczycielka z Polski,

Sekretarz szkoły – Justyna Strzepek, nauczyciel-wychowawca,

Komitet Rodzicielski, przewodniczący – Monika Mugami, wolontariusz.

 • Postanowienia ogólne

Polska Szkoła Sobotnia jest samodzielną placówką oświatową, zarejestrowaną w Companies House as a private company limited by guarantee, pod nazwą Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych.

Imię szkoły nadano w październiku 2010 na apelu szkolnym, w każdą rocznicę wyboru polskiego kapłana, Karola Wojtyły na papieża dzień ten będzie świętem szkoły, a hymnem szkoły jest pieśń „Barka”, która będzie towarzyszyć wszystkim uroczystościom szkolnym;

Siedziba szkoły mieści się w 2 budynkach szkoły Crowland Primary School;

Szkoła współpracuje z parafią St. Ignatius na Stamford Hill, z ZNP za granicą w Londynie,

ze Zgromadzeniem Sióstr Nazaretanek w Enfield, Polskim Centrum Przyjaciół Partii Konserwatywnej Hackney, z Konsulatem Generalnym RP w Londynie, z Polską Macierzą Szkolną, ze Zrzeszeniem Nauczycielstwa Polskiego za Granica, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim im. Jana Pawla II, Gimnazjum i Liceum Srodziemnomorskim w Lublinie.

 

 

 • Cele i zadania

Polska Szkoła Przedmiotów Ojczysytych na Stamford Hill powstała w maju 2010 roku

Z potrzeby serca i patriotycznego obowiązku. Młoda emigracja szczególnie narażona jest na utratę tożsamości narodowej. Brak kontaktu z polskością sprawia, ze dzieci nie potrafią porozumiewać się w języku ojczystym, nie znają historii i tradycji swojego kraju. Zajęcia w Polskiej Sobotniej Szkole są jedyną okazją do budowania więzi narodowej. Dlatego w trosce o zachowanie jezyka polskiego, na prośbę rodziców, otwarto Polską Szkołę Przedmiotów Ojczystych na Stamford Hill. Stanowi ona ośrodek polskości i miejsce spotkań Polaków w północnym i wschodnim Londynie. Szkoła współpracuje z najbliższą angielską parafią St. Ignatius na Stamford Hill, gdzie czynnie działa Wspólnota Polska. W naszej placówce młodzi Polacy uczą sie języka polskiego, historii, geografii i religii, poznają polskie tradycje, obyczaje i naszą piękną, bogatą kulturę oraz uczęszczają na katechezę i przygotowywane są do Sakramentu Pierwszej Komunii. Pragniemy nie tylko nauczać, ale także wychowywać młode pokolenie, które w przyszłości stanowić będzie polską elitę intelektualną. Uczymy szacunku do Boga, drugiego człowieka, przyrody, Ojczyzny oraz kraju, w którym mieszkamy – Wielkiej Brytanii. Chcemy, by nasi uczniowie stali się prawdziwymi patriotami i Ambasadorami Polski na świecie, którzy, jako nasi następcy będą kontynuować nasze starania o zachowanie polskości w sercach najmniejszych Polaków. Pragniemy brać czynny udział w integracji angielskiego i polskiego społeczeństwa poprzez współpracę z Crowland Primary School,

w której znajduje się siedziba szkoły. Chcemy organizować wspólne imprezy sportowe

i kulturalne, które będą okazją do poznania różnorodności kulturowej, nauki języków obcych i nawiązania nowych przyjaźni.

 

 • Organizacja Polskiej Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II na Stamford Hill

Uczęszczanie do Sobotniej Polskiej Szkoły jest dobrowolne;

Uczniowie w pierwszej kolejności uczęszczają do szkoł angielskich: Primary i Secondary Schools, a w polskiej szkole uzupełniają edukację w języku ojczystym;

Podstawą prawną jest „ Statut” i „Regulamin” sporządzony i zatwierdzony przez dyrektora szkoły przy współpracy z zespołem zarządzającym szkołą;

Społeczność szkoły to: uczniowie, nauczyciele, pracownicy socjalni, wolontariusze, rodzice i opiekunowie prawni uczniów;

Zajęcia odbywają się w/g planu lekcyjnego:

9: 00 – 9: 30 spotkanie Rady Szkoły, spotkanie rodziców i dzieci z wychowawcami

9: 30 – 11: 00 zajęcia lekcyjne

11: 00 – 11: 25 przerwa lekcyjna ( drugie śniadanie, zabawy dzieci pod opieką wychowawców)

11: 25 – 12: 50 zajęcia lekcyjne

12: 50 – 13: 00 odbiór uczniów

13: 10 – 14: 00 zajęcia pozalekcyjne według planu Centrum Edukacyjnego, zajęcia prowadzą trenerzy sportowi, plastycy, muzycy i nauczyciele;

 

Zajęcia pozalekcyjne płatne przez rodziców według ustaleń Centrum Edukacyjnego.

W godzinach 9: 00 – 13: 30 czynny jest sklepik szkolny;

Za bezpieczeństwo dzieci odebranych od rodziców/opiekunów odpowiadają bezpośrednio wychowawcy klas, aż do odbioru dzieci przez rodziców. Całość nadzoruje Zespól Zarządzający ( dyrektor, pracownicy socjalni, nauczyciele, wolontariusze i rodzice dyżurni);

Przyjęcia uczniów do szkoły: rodzic wypełnia „ Kartę Ucznia”, wnosi całą opłatę do kasy szkoły lub ratalną, pisząc podanie do dyrektora szkoły z prośbą o wpłaty ratalne na konto bankowe szkoły.

Działalność szkoły regulują Statut i Regulamin Szkoły, program dydaktyczno-wychowawczy i kalendarz uroczystości.

Dyrektor szkoły jest organizatorem pracy pedagogicznej i wychowawczej: nadzoruje prace personelu pedagogicznego i administracyjnego, reprezentuje szkołę na zewnątrz szkoły, organizuje zebrania Rady Pedagogicznej, uczestniczy w spotkaniach Rady Rodziców, przeprowadza indywidualne rozmowy przy zatrudnieniu personelu. Powołuje na stanowiska pracy, uwzględniając potrzeby szkoły, podejmuje decyzje o zatrudnianiu i zwalnianiu pracowników, podpisuje dokumenty wychodzące i przychodzące do szkoły, rozpatruje i decyduje w sprawie wniosków składanych przez rodziców, wyznacza wysokość wyplat dla personelu i opłat od rodziców, czuwa nad właściwą realizacją terminarza finansowego, odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie szkoły.

Sekretarz szkoły nadzoruje bieżącą działalność szkoły, wspólnie z Dyrektorem ustala bieżące wydatki finansowe szkoły, reprezentuje szkołę na zewnątrz, składa drugi podpis na pismach wychodzących, pełni funkcję skarbnika szkoły, odpowiada za prawidłowy przebieg zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, prowadzi rejestr zajęć pozalekcyjnych, odpowiada za organizację bezpieczeństwa dzieci na terenie szkoły. Sekretarza szkoły powołuje i odwołuje Dyrektor szkoły.

Obowiązki Dyrektora szkoły przejmowane są aż do odwołania Dyrektora. Dyrektor może być odwołany, jeżeli sam złoży wniosek z adnotacją o rezygnacji ze stanowiska. Dyrektor ma prawo wskazać swego następcę.

 

 • Nauczyciele

Nauczyciele tworzą Radę Pedagogiczną, która: omawia program nauczania, system oceniania uczniów, opracowuje indywidualny tryb nauczania, ponadto nauczyciele: prowadzą dzienniki lekcyjne, wystawiają oceny, wypisują świadectwa szkolne, sporządzają półroczne i roczne sprawozdania z nauczania klasy, sprawują pieczę nad organizacją imprez szkolnych i apeli okolicznościowych oraz obchodów i uroczystości, pełnią dyżury podczas przerw.

Nauczyciele są zatrudnieni na zasadzie Self-emloyed i Dyrekcja Szkoły podpisuje kontrakt z każdym nauczycielem, określający warunki współpracy.

Nauczyciele otrzymują wynagrodzenie miesięczne tylko i wyłącznie za każdą przepracowaną sobotę w formie przelewu na konto osobiste, uprzednio powinni wystawić miesięczną fakturę.

Nauczyciele muszą posiadać certyfikat o niekaralności DBS check, jeśli nie posiadają tego dokumentu, szkoła podejmuje działania w celu otrzymania certyfikatu, koszty ponosi nauczyciel. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem Szkoły i Statutem Szkoły i do przestrzegania tych dokumentów, pod którymi składa własnoręczny podpis, opatrzony datą.

Nauczyciel nie może podawać uczniom żadnych leków.

 

 1. Rada Rodziców

O potrzebie powołania lub odwołania Rady Rodziców decyduje Dyrektor Szkoly, skład zarządu Rady Rodziców ustala walne zebranie, funkcje w Radzie Rodziców ustala Dyrektor: przewodniczący, zastępca, skarbnik, czlonkowie.

Do zadań Rady Rodziców należy współpraca z Dyrekcją, Rada Pedagogiczną i Trojkami Klasowymi. Pomoc w organizowaniu apeli, imprez szkolnych i wycieczek, czuwanie nad wpłatami czesnego do kasy szkoły i banku.Uczestniczenie w zebraniach organizowanych przez Dyrekcję Szkoły.

Członkowie Rady Rodziców nie mają wpływu na żadne decyzje szkolne, mogą jedynie służyć radą i pomocą według Statutu Szkoły, pomagając Dyrekcji i Nauczycielom i dbając o dobro szkoły.

 

 

 

 

Statut Polskiej Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II na Stamford Hill w Londynie wchodzi w życie z dniem 01.08.2010.

Poprawki administracyjne wniesiono dnia 31.08.2016 oraz 31.08. 2016

 

Dnia, 31.08.2016

Dyrektor Szkoły –   Janina Alina Bytniewska